PATLIB Iasi

prezentare

Message from Director General Francis Gurry
World Intellectual Property Day - April 26, 2012

World Intellectual Property Day is an opportunity to celebrate the contribution that intellectual property makes to innovation and cultural creation – and the immense good that these two social phenomena bring to the world.

It is an opportunity to create greater understanding about the role of intellectual property as a balancing mechanism between the competing interests which surround innovation and cultural creation: the interests of the individual creator and those of society; the interests of the producer and those of the consumer; the interest in encouraging innovation and creation, and the interest in sharing the benefits that derive from them.

This year the theme of World IP Day is visionary innovators – people whose innovations transform our lives. Their impact is enormous. They can, at times, change the way society operates.

Take the Chinese innovator, Cai Lun. He laid the foundations for the manufacturing of paper - a technology that transformed everything, because it enabled the recording of knowledge. Then there was the invention of moveable type. This was taken up in Europe by Johannes Gutenberg with his invention of the printing press, which in turn enabled the dissemination and democratization of knowledge. In our own lifetimes we have witnessed the migration of content to digital format, and the great distributional power for creative works that has been brought about by the Internet and the development of the World Wide Web – for whom we have to thank, among others, Tim Berners Lee.

Behind many extraordinary innovations there are extraordinary human stories. At a time when there were few female scientists, Marie Curie Sklodowska had to struggle to establish herself as a scientist in her own right as opposed to the wife of a scientist. She also struggled as an immigrant working in another community. Her desire to understand led to the fundamental discoveries for which she was awarded two Nobel prizes in two separate disciplines - in physics and in chemistry - the only person ever to have achieved this.

In the arts, innovation revolves around new ways of seeing things. A visionary artist or a composer or a writer is able to show us a different way, a new way of looking at the world. Bob Dylan, for example: he captured what was in the air and transformed several genres of music, essentially bending the genres of folk and rock music. Or consider architects – like Zaha Hadid or Norman Foster - who are transforming urban landscapes, and beautifying our existence in new ways, while at the same time taking into account the need to preserve the environment.

We are dependent upon innovation to move forward. Without innovation we would remain in the same condition as a human species that we are in now. Yet inventions or innovations - in the health field for example – are of relatively little value to society unless they can be used and shared. This is the great policy dilemma. On the one hand, the cost of innovation in modern medicine is enormous. On the other hand, the need for compassion, and the need for sharing useful innovations, is also enormous.

I believe we should look upon intellectual property as an empowering mechanism to address these challenges.

But we have to get the balances right, and that is why it is so important to talk about intellectual property. On this World Intellectual Property Day I would encourage young people in particular to join in the discussion, because intellectual property is, by definition, about change, about the new. It is about achieving the transformations that we want to achieve in society.

 

 

 

Mesajul Domnului Francis Gurry - Director General OMPI
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale – 26 Aprilie 2012

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale reprezintă o oportunitate pentru a sărbători contribuţia proprietăţii intelectuale în inovare şi creaţia culturală – şi acest imens beneficiu pe care aceste două fenomene sociale le aduc lumii.

Este o mare oportunitate să creezi o mai bună înţelegere a rolului proprietăţii intelectuale, ca mecanism de echilibrare între interesele concurente care înconjoară inovarea şi creaţia culturală: interesele creatorului individual şi interesele societăţii; interesele producătorului şi interesele consumatorului; interesul pentru încurajarea inovării şi creaţiei şi interesul în împărţirea beneficiilor care derivă din acestea.

Tema din acest an a Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale este inventatori vizionari – oameni ale căror invenţii transformă viaţa noastră. Impactul lor este enorm. Uneori, ele pot schimba modul în care funcţionează societatea.

De exemplu, inventatorul chinez Cai Lun. El a pus bazele în domeniul fabricării hârtiei – o tehnologie care a transformat totul, deoarece a permis înregistrarea de cunoştinţe. Apoi a fost inventarea literelor mobile, adusă în Europa de Johannes Gutenberg, inventatorul presei tipografice, care, la rândul ei, a permis difuzarea şi democratizarea cunoştinţelor. În zilele noastre am asistat la migrarea de  conţinut în format digital şi de distribuţie de mare putere a lucrărilor creative datorită internetului şi dezvoltării World Wide Web-ului – pentru care trebuie să-i mulţumim printre alţii, lui Tim Berners Lee.

În spatele celor mai multe invenţii se află istorii umane extraordinare. Într-o vreme în care erau puţini oameni de ştiinţă femei, Marie Curie Sklodowska a trebuit să lupte pentru a se consacra ea însăşi ca om de ştiinţă contrar statutului de soţie de savant. De asemenea, ea s-a luptat şi ca imigrant care muncea într-o altă comunitate. Dorinţa ei de cunoaştere a condus la descoperiri fundamentale pentru care a primit două premii Nobel în două discipline diferite – fizică şi chimie – fiind singura persoana care a realizat vreodată acest lucru

În domeniul artelor, inovarea are în vedere noi modalităţi de a vedea lucrurile. Un artist, un compozitor sau un scriitor vizionar ne poate arăta o modalitate diferită, o modalitate nouă de a vedea lumea. De exemplu Bob Dylan: el a adunat ceea ce se găsea în materie de muzică şi a transformat mai multe genuri de muzică, punându-şi amprenta în special asupra genurilor folk şi rock. Sau, de avut în vedere, arhitecţi – precum Zaha Hadid sau Norman Foster – care au transformat peisajele urbane şi au înfrumuseţat existenţa noastră, ţinând seama în acelaşi timp de necesitatea conservării mediului înconjurător.

Depindem de inovare pentru a merge mai departe. Fără inovare am rămâne în aceeaşi stare ca specie umană în care suntem în prezent. Cu toate acestea, invenţiile şi inovaţiile  - în domeniul sănătăţii, de exemplu – au o valoare relativ mică pentru societate cu excepţia cazului în care pot fi folosite şi împărtăşite. Aceasta este marea dilemă politică. Pe de o parte, costurile inovării în medicina modernă sunt enorme, iar de cealaltă parte, nevoia de compasiune şi necesitatea schimbului de inovaţii utile, este de asemenea, enormă.

Consider că trebuie să privim proprietatea intelectuală ca pe un mecanism abilitat pentru a răspunde răspunde acestor provocări.

Dar balanţa trebuie să fie echilibrată şi de aceea este atât de important să vorbim despre proprietatea intelectuală. Cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale din acest an, doresc să încurajez tinerii în mod special să se alăture dezbaterii, deoarece proprietatea intelectuală, prin definiţie, este schimbare, noutate şi se referă la realizarea transformărilor pe care dorim să le obţinem în societate.

 

CENTRUL REGIONAL
PENTRU PROMOVAREA PROTECTIEI PROPRIETATII INDUSTRIALE

PATLIB - IASI

INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA

Persoane de contact:

 • boris.plahteanu@inventica.org.ro

  mircea.frunza@inventica.org.ro

  carmen.anton@inventica.org.ro

Adresa:

 • Complexul Tudor Vladimirescu, corp T24, CP 2002 OP-Iasi-10
  RO 700305, Iasi, ROMANIA
  Tel./Fax. +40 232 214763

 

 • Email: inventica@inventica.org.ro